جاسوئیچی هوشمند

جاسوئیچی هوشمند

«جاسوئیچی هوشمند» قابلیت مدیریت اموال شخصی به منظور اشراف نظر بیشتر اشخاص روی ابزار و وسایلشان را دارد